اصل واقعیت

مقاله در مورد اصل واقعیت   کارخانه جنرال الکتریک رییس سابق جنرال الکتریک، جک ولش به عنوان یکی از بزرگترین مدیران تجاری در جهان شناخته شده است. ولش میگوید که مهمترین ویژگی مدیریت همانی است که وی از آن به عنوان اصل واقعیت یاد میکند.   اصل واقعیت میگوید: شما …