اصول پنج گانه نیاما

اصول پنج گانه نیاما اصول پنج گانه نیاما را در متن زیر دنبال بفرمایید؛ اصل اول من اجازه ورود افکار منفی را به ذهن خودم نمیدهم من در هر حال و در بدترین شرایط زندگی ام مثبت فکر میکنم. اصل دوم من اجازه اعتراض به تقدیر خداوند را ندارم او …