تصمیم گیری مبتنی بر شواهد

اصل ششم مدیریت کیفیت – تصمیم گیری مبتنی بر شواهد  (ایزو 9001) الف) بیانیه احتمال کسب نتایج دلخواه از تصمیمات مبتنی بر تجزیه و تحلیل و ارزیابی داده و اطلاعات بیشتر است.   ب) استدلال منطقی تصمیم گیری می تواند فرایند پیچیده ای باشد و همیشه تا حدی عدم قطعیت …