عدم انطباق و اقدام اصلاحی

انطباق برآورده شدن یک الزام یادآوری 1: در زبان انگلیسی با لغت Conformance هم معنی است اما منسوخ شده است. در فرانسه با لغت Compliance هم معنی است اما منسوخ شده است.   عدم انطباق برآورده نشدن یک الزام (3.03)    اقدام اصلاحی اقدامی برای حذف علت یک عدم انطباق …