استفاده از لغات تخصصی

آیا استفاده از لغات تخصصی ما را باهو‌ش‌تر نشان می‌دهد؟ آیا استفاده از لغات تخصصی ما را باهو‌ش‌تر نشان می‌دهد؟با ما همراه بمانید: ◊زبان فنی، یا به عبارتی زبان تخصصیِ گروه خاصی از افراد، در محیط کاری مورد استفاده قرار می‌گیرد و می‌تواند به افراد در درک سریعِ منظور یکدیگر …