نکات اشتیاق و مشارکت

نکات اشتیاق و مشارکت نکات اشتیاق و مشارکت:   اشتیاق و مشارکت شغلی رهبران می دانند که اشتیاق و مشارکت شغلی پایین در کارکنان نشانه ای از ارزش های از دست رفته است‼️این مسئله ای است که آن ها آشکارا در صدد حلش هستند، اما اکثر آن ها راه حل …