10 عادت اشتباه در جلسات

10 عادت اشتباه مرگبار در جلسات به 10 عادت اشتباه مرگبار در جلسات موارد زیر دقت بفرمایید: اشتباهات زیر باعث نتایج پیش بینی نشده در جلسه و گاهی منجر به شکست: – لباس چروک و اتو نشده -آدامس جویدن -آرایش غلیظ -کفش‌های کهنه -حالت بد بدن -عطر زیاد -عدم تماس …