پوكايوكه چیست؟

پوكايوكه چیست؟   پوكايوكه توسط يک مهندس توليد ژاپنی به نام شی جی يو شينگو ابداع شد. “پوكا ” در فارسی یعنی؛ (خطاهای غيرعمدی) “يوكه” در فارسی یعنی؛ (پرهيز) نتيجه اينكه پوكايوكه سيستمی پیشگیرانه است كه از هدر رفتن انرژی، زمان و منابع قبل از بروز خطا در آينده، جلوگيری …