تهیه تحقیق علمی

نکات مهم و کاربردی برای تهیه تحقیق علمی محقق تاریخی با تکیه براسناد و مدارک ومنابع تهیه آنها می تواند اطلاعات را برای تجزیه وتحلیل جمع آوری کند،بنابراین،مهمترین وطیفه او بررسی نقد و ارزیابی سند است تا از این طریق اعتبار آن نزد او تایید شود و با اطمینان خاطر …