شایعات سازمانی

آیا می توان از شایعات سازمانی استفاده مثبت کرد؟ در مواردی که انتقال اطلاعات نیازمند سرعت بالایی است این راهکار مناسب است . مدیریت آگاهانه و شکل‌دهی مناسب به شایعات می‌تواند آنها را در راستای اهداف سازمان قرار دهد. سرعت انتقال اطلاعات در کانال شایعه ‌پراکنی بالاتر از کانال رسمی …