داشبوردهای مدیریتی

دلایل استفاده از داشبوردهای مدیریتی افزایش کارایی کارکنان با استفاده از داشبورد های مدیریتی مدیران اجرایی درک کامل تری نسبت به وضعیت سازمان پیدا می کنند و میفهمند کارکنان کدام بخش کارایی بیشتری دارند. و کارکنان نیز وقتی بدانند به طور مداوم توسط داشبورد های مدیریتی پایش می شوند. افزایش …