به همکارانتان کمک کنید

به همکارانتان کمک کنید تا روزی مدیر بزرگی شوید به همکارانتان کمک کنید تا روزی مدیر بزرگی شوید و متن زیر را دنبال بفرمایید: تجربه نشان داده که مدیران رده‌های پایین و کارمندانی که در محل کار به همکاران خود کمک می‌کنند و گرهی از کار آنها باز می‌کنند، در …