استراحت در محل کار

آیا استراحت در محل کار مناسب است؟ چگونه؟ وقت استراحت باعث زنده شدن و پویایی جسم و روح می‌شود و بدون وجود وقت استراحت بین کارها، ‌به سختی می‌توان به بهره‌وری و بازدهی دست یافت،همه ما می‌دانیم که پس از انجام کارهای سخت و پر فشار تا چه میزان از …