استراتژی های کوچک سازی

استراتژی های کوچک سازی: متن زیر اطلاعاتی را در مورد استراتژی های کوچک سازی ارائه می نماید. سه استراتژی متداول مربوط به کوچک سازی به شرح زیر است: استراتژی کاهش نیروی انسانی: این استراتژی غالبا اولین انتخاب سازمان هایی است که اقدام به کوجک سازی می کنند. راه حل کوتاه مدتی …