نقشه استراتژی چیست و چه کاربردی دارد؟

نقشه استراتژی چیست و چه کاربردی دارد؟     برنامه استراتژیک نقشه استراتژی یکی از اجزاء بسته برنامه استراتژیک می باشد که می بایست پس از تدوین استراتژی شرکت، ترسیم شود و به عبارتی پیشنیاز ترسیم نقشه استراتژی، استراتژی شرکت می باشد. اهداف استراتژیک مندرج نقشه استراتژی، ترسیم شماتیک اهداف …

دسته بندی طرح ریزی های استراتژیک شرکتها

دسته بندی طرح ریزی های استراتژیک شرکتها   با چه رویکردی استراتژی شرکتتان را تدوین می کنید؟ برای مقابله با شکست های گذشته، استراتژی شرکت را طرح ریزی می کنید یا برای ساختن آینده؟   شرکت ها از نظر طرح ریزی استراتژیک در طبقات ذیل دسته بندی می شوند: دسته …