استراتژی های تولید

استراتژی های تولید: انواع استراتژی های تولید شامل موارد زیر می باشد: تولید برای انبار یا MTS (Make to Stock) تولید بر اساس سفارش MTO (Make to Order) مهندسی بر اساس سفارش ETO (Engineer to Order) MTS: شایع ترین استراتژی تولید در کارخانجات، تولید انبوه است. در این روش، تولید …