مفهوم استراتژی انتخاب یا گزینش

مفهوم استراتژی انتخاب یا گزینش     استراتژی انتخاب ذر استراتژی انتخاب یا گزینش انتخاب مرحله ای است برای پذیرفتن و یا رد تقاضاهای متقاضیان کار به طوری که شایسته ترینو مناسب ترین آن ها برگزیده شوند. انتخاب ناصحیح و بی رویه هزینه های گزاف آموزشی،کم کاری،پایین بودن کیفیت کار …