ویژگی های تصمیم استراتژیک

ویژگی های تصمیم استراتژیک تصمیم استراتژیک چه ویژگی‌های دارد؟ در مواردی از افراد و به ویژه از مدیران ارشد می‌شنویم که فلان تصمیم استراتژیک را اتخاذ کردم یا فلان تصمیم استراتژیک گرفتم. چرا مدیران برخی از تصمیماتشان را استراتژیک می‌دانند؟ اگر از مدیران بپرسید چرا فلان تصمیم استراتژیک بود، پاسخ …