مدیریت استراتژیک به زبان ساده

مدیریت استراتژیک به زبان ساده   چگونه متوجه شویم که در کدام اقیانوس داریم ماهی می گیریم؟ در حوزه مدیریت استراتژیک، تمثیل اقیانوس از زمان طرح استراتژی اقیانوس آبی مطرح گردید؛ آقای چان کیم و خانم رنه مابورنه با طرح استراتژی اقیانوس آبی در مقابل اقیانوس قرمز، این ادعا را …