ویژگی‌های استراتژیست‌ها

ویژگی‌های استراتژیست‌ها ویژگی‌های استراتژیست‌ها را می توانید به صورت موردی در متن زیر مطالعه بفرمایید:   1) چشم انداز دارند: آنها تصوری از آینده در ذهن خود دارند و برای دست یافتن به آن تلاش می‌کنند. 2) تجزیه و تحلیل‌گرند: آنها موضوعات را به اجزای سازنده شان می‌شکنند و هر …

خطاهای عمومی در هنگام تحلیل استراتژیک صنعت

خطاهای عمومی در هنگام تحلیل استراتژیک صنعت خطاهای عمومی در هنگام تحلیل استراتژیک صنعت در متن زیر دنبال کنید: تدوین استراتژی همچنان که می دانید جهت تدوین استراتژی موثر می بایست تحلیل دقیقی از محیط درونی و بیرونی شرکت داشته باشیم؛ یکی از اجزای تحلیل بیرونی، تحلیل صنعتی است که …

استراتژی پابرجا یا استراتژی استوار و محکم چیست؟

استراتژی پابرجا یا استراتژی استوار و محکم چیست؟     تعریف کلی استراتژی پابرجا نوعی از استراتژی است که در شرایط مختلف متلاطم محیطی دوام آورده و می تواند به حیاتش ادامه دهد،ویژگی پابرجایی استراتژی بدین معناست که هر آینده محتمل اگر رخ دهد این گونه از استراتژی می تواند …

ویژگی های استراتژیست ها

ویژگی های استراتژیست ها:   امروزه مدیرانی که از تفکر استراتژیک برخوردار باشند قادرند سازمان هایی ایجاد کنند که بلندمدت گرا و همه جانبه نگر باشند. شرکت های چند کسب و کاره در پژوهش سیدکلالی و همکاران (۲۰۱۵) براساس مطالعه ای که در شرکت های چندکسب وکاره (هلدینگ) در ایران …