کارکنان بومرنگی

کارکنان بومرنگی متن زیر مطالبی را در مورد کارکنان بومرنگی ارائه می نماید: بد نیست از بازگشت به کار کارکنان خوبی که قبلا سازمان ما را ترک کرده اند استقبال کنیم؛ زیرا: ۱. بازگشت آنها به کارکنان موجود انگیزه بیشتری برای ماندن می دهد. جهت  مشاوره ایزو در هر لحظه کارکنان …

کارکنان بومرنگ

کارکنان بومرنگ متن زیر مطالبی را در مورد کارکنان بومرنگ توضیحاتی را ارائه می نماید:   از بازگشت به کار کارکنان خوبی که قبلا سازمان ما را ترک کرده اند استقبال کنیم زیرا: 1) بازگشت آنها به کارکنان موجود انگیزه بیشتری برای ماندن می دهد. 2)  آنها ممکن است با …