ایمنی مواد غذایی

پیشگیری های مربوط به ایمنی مواد غذایی پیشگیری های مربوط به ایمنی مواد غذایی را در متن های زیر می توانید مطالعه بفرمایید:     باید توجه داشت که برنامه های پیش نیاز خارج از سیستم HACCP قرار دارند اما هنوز هم در داخل این سیستم هستند،پس بازرسان نمی توانند …

اهميت نگهداري و مراقبت از سيستم استاندارد

اهميت نگهداري و مراقبت از سيستم استاندارد اهمیت نگهداری و مراقبت از سیستم استاندارد      پس از موفقيت در مميزي پس از موفقيت در مميزي صدور گواهينامه توسط شركت ها و كارخانجات يكي از شايع ترين مواردي كه به وقوع مي پيوندد اين مي  باشد كه بسياري از كاركنان …

افراد را به دنبال آرمانی بزرگ

افراد را به دنبال آرمانی بزرگ بکشانید       رهبری این نیست که افراد را به دنبال خود بکشانید بلکه به دنبال آن است که افراد را به دنبال آرمانی بزرگ بکشانید در قبال تصمیم هایتان مسئولیت پذیر باشید گاهی مدیران در پذیرش مسئولیت تصمیم هایی که گرفته اند …