استانداردهای مدیریت ریسک

استانداردهای مدیریت ریسک: تعدادی از استانداردها در سراسر جهان به منظور کمک به سازمانها به طور سیستماتیک و موثر مدیریت ریسک را توسعه داده اند. این استانداردها به دنبال ایجاد دیدگاه مشترکی در زمینه چارچوب، فرایندها و عملیات هستند و معمولا توسط سازمان های استاندارد بین المللی شناخته شده یا …