تعاریف واژه های استاندارد ISO9001

تعاریف واژه های استاندارد ISO9001     فرآيند (PROCESS): مجموعه اي از فعاليتهاي مرتبط و تاثير گذار كه ورودي ها را به خروجي ها تبديل مي كند،وروديهاي يك فرآيند عموما خروجي هاي فرآيندهاي ديگر هستند. محصول (Product): ماحصل انجام يك فرايند. كيفيت (QUALITY): درجه اي از برآورده سازي الزامات توسط …