استاندارد ISO 17025:2017

استاندارد ISO 17025:2017 استاندارد ISO 17025:2017 را می توانید در متن زیر دنبال بفرمایید: ISO17025_2017 ◊استاندارد بین‌المللی ISO/IEC 17025 شامل كلیه الزاماتی است كه آزمایشگاه‌های آزمون و كالیبراسیون باید آنها را برآورده سازند تا بتوانند اثبات كنند كه یك سیستم كیفیت را به كار گرفته و از نظر فنی صلاحیت …