پیشگیری های مربوط به ایمنی مواد غذایی

پیشگیری های مربوط به ایمنی مواد غذایی پیشگیری های مربوط به ایمنی مواد غذایی :باید توجه داشت که برنامه های پیش نیاز خارج از سیستم haccp قرار دارند اما هنوز هم در داخل این سیستم هستند پس بازرسان نمی توانند همان ضوابطی را که درالزامات قانونی haccp وارسی کرده اند …