استاندارد مرجع

استاندارد مرجع استاندارد مرجع (Reference Standard): استانداردي که عموماً بالاترين کيفيت اندازه‌شناختي را در يک مکان معين يا يک سازمان معين دارد و اندازه‌گيري‌ها از آن ناشي مي‌شود.   ماده مرجع (Reference Material): ماده يا جسمي که مقادير يک يا چند خصوصيت آن به اندازه کافي همگن و تثبيت شده …