حفاظت محیط زیست

حفاظت محیط زیست حفاظت محیط زیست: استاندارد ایزو 14001 استاندارد زیست محیطی محسوب می شود  از جمله مهم ترین موتردی که می بایست مطابق این استاندارد رعایت شود شامل: -ملاحظات خاک برداری به دلیل آلودگی احتمالی خاک،کار خاک برداری میبایست تنها بعد از اخذ مجوز خاکبرداری انجام گردد. -زباله خطرناک …