ISO 10015

استاندارد ISO 10015 استاندارد ISO 10015 را در متن زیر مطالعه بفرمایید:     این استاندارد به سازمان در برقراری ارتباط بین آموزش و ارزیابی با اهداف عملکرد کمک می کند: 1- تعریف نیازهای آموزشی: 1.1. تعریف نیازهای سازمان 2.1. تعریف الزامات شایستگی 3.1. بازنگری شایستگی 4.1. تعیین راه کاهش …