استاندارد سازی

استاندارد استاندارد سازی در مقابل انطباق پذیری استاندارد سازی در مقابل انطباق پذیری را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید:     بعد از اتخاذ تصمیم در خصوص جهانی گرایی اولین موردی که باید پاسخ داده شود میزان تعدیلاتی است که انجام آن در محصول ضروری است و بایستی …