سیستم مدیریت کیفیت

سیستم مدیریت کیفیت متن زیر در مورد سیستم مدیریت کیفیت اطلاعاتی را ارائه مینماید، با ما همراه شوید. اصول مدیریت کیفیت ایزو 9001  اصول مدیریت کیفیت شامل موارد زیر می باشد: تمرکز بر مشتری رهبری مشارکت افراد رویکرد فرایندی بهبود تصمیم گیری مبتنی بر شواهد مدیریت ارتباطات این استاندارد به …

ایمنی در جوشکاری

ایمنی در جوشکاری جوشکاری و برشکاری از جمله فعالیت های خطرناک هستند و ریسک های ایمنی و بهداشت رابر کارگران وارد می کند. برطبق گفته OHSAS ،ریسک ناشی از آسیب ها به تنهایی یبش از 4 برابر مرگ و میر در طول مدت کاری است.حفاظت کردن کارگران در زمان انجام …