استانداردهای بین المللی در ايزو 

مراحل تدوین استانداردهای بین المللی در ايزو مراحل تدوین استانداردهای بین المللی در ايزو  را می توانید در متن زیر مطالعه و دنبال بفرمایید:   استانداردهای منتشره توسط ایزو چهار نوع می‌باشند: 1. ISO/PAS (Publicly Available Specification) 2. ISO/TR (Technical Report) 3. ISO/TS (Technical Specification) 4. IS (International Standard) کشورهای …

مراحل تدوین استانداردهای بین المللی در ايزو

مراحل تدوین استانداردهای بین المللی در ايزو     استانداردهای منتشره توسط ایزو چهار نوع می‌باشند: 1. ISO/PAS (Publicly Available Specification) 2. ISO/TR (Technical Report) 3. ISO/TS (Technical Specification) 4. IS (International Standard) روال تدوین استانداردها در ایزو ،روال تدوین استانداردها به این صورت است که استانداردها توسط کشورهای عضو …

استانداردهای بین المللی

هرکدام از  استانداردهای بین المللی نشان دهنده چه پيامي هستند؟     ISO 9001 : سيستم مديريت کيفيت ISO 14001 : سيستم مديريت کيفيت زيست محيطي OHSAS 18001 : سيستم مديريت ايمني شغلي ISO 22000 : سيستم مديريت کيفيت بهداشت و ايمني مواد غذايي ISO 27001 : سيستم مديريت امنيت …