برقراری استادارد های انجام کار

برقراری استادارد های انجام کار     ایجاد استاندارد برای اندازه گیری اولین قدم در ایجاد هر نوع مکانیزم کنترل ایجاد استاندارد برای اندازه گیری نحوه انجام کار است،این استانداردها باید در جهت هدف های اصلی طرح بوده و سعی شود تنها در جهت پوشش هدف های فرعی و جزئی …