تصمیم گیری هوشمندانه

تکنیک 10-10-10-10 برای تصمیم گیری هوشمندانه تکنیک 10-10-10-10 برای تصمیم گیری هوشمندانه را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید:   برای اینکه تصمیم بهتری بگیریم بهتر است چارچوب زمانی خود را تغییر دهیم در این صورت ما می توانیم نیازها، ترس ها، تمایلات و موضوعاتی که بدان آگاهی نداریم …