سوگیری‌های شناختی

سوگیری‌های شناختی متن زیر در مورد سوگیری‌های شناختی مطالبی را ارائه می نماید:     هم‌پوشانی‌گرایی هم‌پوشانی‌گرایی (Shared information bias) نوعی سوگیری شناختی است که اعضای جمع تمایل دارند بیشتر درباره موضوعاتی که برای همه‌ آشناست گفتگو کنند و کمتر برای موضوعاتی وقت صرف کنند که برخی اعضا از آن …