کارمندان چگونه با معضل از دست دادن شغل‌ شان کنار می‌آیند؟

کارمندان چگونه با معضل از دست دادن شغل‌ شان کنار می‌آیند؟ کارمندان چگونه با معضل از دست دادن شغل‌ شان کنار می‌آیند؟با ما همراه بمانید: در شرایط رکود اقتصادی سازمان‌ها، تعدیل نیرو مسئله‌ی دور از انتظاری نیست الیزابت کوبلر راس، طی پژوهشی معروف، پنج مرحله‌ای را که افراد در مدت …

معضل از دست دادن شغل

معضل از دست دادن شغل   کارمندان چگونه با معضل از دست دادن شغل ‌شان کنار می‌آیند؟ در شرایط رکود اقتصادی و ضعف شرکت‌ها و سازمان‌ها، تعدیل نیرو و اخراج کارکنان مسئله‌ی دور از انتظاری نیست. الیزابت کوبلر راس، طی پژوهشی معروف، پنج مرحله‌ای را که افراد در مدت سوگواری …