ارگونومی رنگ‌ها در محیط کار

ارگونومی رنگ‌ها در محیط کار     آیا ارگونومی رنگ‌ها بر عملکرد کارکنان تاثیر دارند؟ نظر شما در مورد رنگ‌ها چیست؟ یک محیط کار مناسب باید فضایی باشد که فرد در آن احساس آرامش و تمرکز کند. به همین خاطر بهتر است قبل از انجام هرکاری اصول اساسی طراحی_داخلی یک …