سوگیری تجسمی و قاعده اوج پایان

سوگیری تجسمی و قاعده اوج پایان سوگیری تجسمی و قاعده اوج پایان را در متن زیر می توانید دنبال بفرمایید: پیش‌بینی احساساتی سوگیری تجسمی یا همان Projection Bias یک نوع سوگیری است که در آن ما تمایل داریم از احساسات حال حاضرمان برای پیش‌بینی احساساتی که در آینده خواهیم داشت …