یادگیری ناب و تولید ناب

یادگیری ناب یادگیری ناب را در متن زیر دنبال بفرمایید: ◊یادگیری ناب برگرفته از سیستم تولید ناب تویوتا است و بر استفاده از تلاش در صورت نیاز، بهبود خروجی‌ها و کاهش اتلاف اشاره دارد؛ روشی کوتاه و متناسب با نیاز است و اطلاعات را به‌سرعت به‌روزرسانی می‌کند. جهت  مشاوره ایزو در هر …