مراکز ارزیابی و مراکز ارزیابی و توسعه

آیا مراکز ارزیابی با مراکز ارزیابی و توسعه تفاوت دارند؟ آیا مراکز ارزیابی با مراکز ارزیابی و توسعه تفاوت دارند؟با ما همراه بمانید: ◊چنانچه تعریف کلاسیک تورنتون و همکاران را در خصوص مراکز ارزیابی بپذیریم،مرکز یا کانون ارزیابی که گاهی فناوری مرکز ارزیابی نیز نامیده می‌شود يك رویکرد ارزیابی مشتمل …