ارزیابی منابع انسانی

ارزیابی منابع انسانی   ارزیابی منابع انسانی:در ادامه مقاله قبل با عنوان انواع حوزه های مدیریت منابع انسانی به ادامه مقاله میپرازیم و مورد های 3-آموزش ،توسعه و ارزیابی منابع انسانی و 4-جبران خدمات منابع انسانی بیان میکنیم 3-آموزش ، توسعه و ارزیابی منابع انسانی : مدیران منابع انسانی می …

‍ مدل ارزیابی منابع انسانی EFQM

‍ مدل ارزیابی منابع انسانی EFQM (فیلیپس)     تکنیک‌ها و روش‌های متنوعی در محافل آکادمیک و در عرصه عمل جهت ارزیابی فعالیت های منابع انسانی ارائه شده است. ابزارهایی مانند بازگشت سرمایه، شاخص IC، تابینزQ، و…..در این راستا،فیلیپس (EFQM) نیز ابزاری را جهت اندازه‌گیری کیفیت فرایندهای منابع انسانی تهیه …