ارزیابی مخاطره ایزو 22000

ارزیابی مخاطره یک ارزیابی مخاطره مطابق با رویه تجزیه و تحلیل مخاطره برای کلیه مخاطرات ایمنی غذایی شناسایی شده انجام می شود تا مشخص شود آیا حذف یا کاهش کلیه مخاطرات ایمنی غذایی شناسایی شده تا سطوح قابل قبول برای طبخ غذامواد غذایی ایمن لازم است یا خیر و اینکه …