ارزیابی فرآیند کار

ارزیابی فرآیند کار برای ارزیابی فرآیند کار  ، فرآیند کارها و نحوه‌ی عملکرد باید ثبت شده باشند. -در غیر این صورت باید زمانی برای انجام این کار در نظر گرفته شود. -ثبت فرآیند کسب‌وکار هیچ پاداش اضافه‌ای نخواهد داشت اما بهبود دادن کسب‌وکار بدون داشتن این مستندات امکان‌پذیر نخواهد بود. …