استاندارد ایزو 27001:2013

استاندارد ایزو 27001:2013 در این متن توجه شما را به اطلاعاتی در رابطه با استاندارد ایزو 27001:2013 جلب مینماییم: درعصر فناوری اطلاعات امروز ، امنیت اطلاعات و پیاده سازی یک سیستم اثر بخش امنیتی ، امری لازم و ضروری برای هرمجموعه ایی است. سیستم مدیریت امنیت اطلاعات یکی ازسیستمهای مدیریتی بسیار …

ریسک ها و فرصت ها ایزو 27001

اقدامات جهت پرداختن به ریسک ها و فرصت ها در هنگام طرح ریزی، سازمان باید با توجه به طرفهای ذینفع و الزامات آنها، ریسک ها و فرصت ها را با در نظر گرفتن مواردی چون اطمینان از رسیدن به اهداف تعیین شده، کاهش اثرات نامطلوب و دستیابی به بهبود مستمر …