ارزیابی رعایت قوانین و مقررات قانونی

ارزیابی رعایت قوانین و مقررات قانونی : متن زیر توضیحات عمومی در مورد ارزیابی رعایت الزامات قانونی ارائه می نماید. نماینده مدیریت با همکاری کمیته راهبری ضمن بررسی قوانین و مقررات مدیریت انرژی و سایر الزامات قانونی که سازمان تقبل نموده توسط فرم ارزیابی دوره ای رعایت قوانین و الزامات  به …