ارزش گذاری برند تجاری

ارزش گذاری برند تجاری دارایی های نامشهود بسیار با ارزشمند و برند هر سازمان از ارزشمندترین آنهاست که کمتر کسی نیز آن را درک کرده است . تعیین ارزش برند به نحوی که موثق باشد کار گرانقدریست . این استاندارد بین المللی رویکردی مناسب و معتبر به ارزش گذاری برند …

ارزش گذاری برند

ارزش گذاری برند تعیین موقعیت برند: موقعیت برند در بازار و مولدهای ارزش برند را باید ارزیابی نمود.تفکرات منطقی یا احساس سهامداران در ارتباط با برند تعیین کننده موفقیتش در آینده است بنابراین موجب حفظ ارزش آن یا موفقیت آن در آینده میشود.ارزیابی ارزش یک برند بدون ارزیابی ماهرانه از …