مدل آسیب شناسی سازمانی CIPP

آشنایی با مدل آسیب شناسی سازمانی CIPP: مدل CIPP یکی از مدلهای آسیب شناسی سازمانی است که: ←1. هدف آن اثبات کردن نیست، بلکه بیشتر برای رشد و پیشرفت برنامه ها در سازمان است: ←2. ایجاد و تهیه اطلاعات مفید برای شقوق مختلف تصمیمات. ←3. کمک به افراد برای قضاوت …

فرایند مدیریت ریسک

فرایند مدیریت ریسک مرحله اول: آنالیز ریسک (Risk Analysi) ←همانطور که گفتیم, فرایند مدیریت ریسک, بر اساس استاندارد IEC, شامل ۳ مرحله می باشد, که اولین مرحله آن “آنالیز ریسک” است. آنالیز ریسک دارای سه زیرمجموعه؛ ←تعیین دامنه کاربرد ←شناسایی خطرات ←تخمین ریسک است که از میان این سه مورد, …

روش طبقه بندی

روش طبقه بندی         طبقه بندی مشاغل ضمن اینکه به مرحله آخر هر روش که مشاغل بر حسب اهمیت نسبی و مشابهشان گروه بندی می شوند اطلاق می شود،خود یک روش ارزشیابی نیز تلقی می گردد،در روش طبقه بندی معمولا کلیه مشاغل بر حسب حوزه تخصصی و …

الگوي ارزشيابي اثربخشی دوره های آموزش( كرك پاتريك)

الگوي ارزشيابي اثربخشی دوره های آموزش( كرك پاتريك)   بيشتر مدل هاي ارزشيابي مشهور در سال هاي گذشته براساس الگوي ارزشيابي آموزشي چهار سطحي بنا شده اند كه اولين بار توسط كرك پاتريك ارائه شده بوداين الگو به عنوان الگويي جامع ، ساده و عملي براي بسياري از موقعيتهاي آموزشي …