فرایند مدیریت ریسک

فرایند مدیریت ریسک مرحله اول: آنالیز ریسک (Risk Analysi) ←همانطور که گفتیم, فرایند مدیریت ریسک, بر اساس استاندارد IEC, شامل ۳ مرحله می باشد, که اولین مرحله آن “آنالیز ریسک” است. آنالیز ریسک دارای سه زیرمجموعه؛ ←تعیین دامنه کاربرد ←شناسایی خطرات ←تخمین ریسک است که از میان این سه مورد, …