آشنایی با مدل آسیب شناسی سازمانی CIPP

آشنایی با مدل آسیب شناسی سازمانی CIPP:     مدل CIPP یکی از مدلهای آسیب شناسی سازمانی است که: 1. هدف آن اثبات کردن نیست، بلکه بیشتر برای رشد و پیشرفت برنامه ها در سازمان است: 2. ایجاد و تهیه اطلاعات مفید برای شقوق مختلف تصمیمات. 3. کمک به افراد …