ارتباط موثر راز موفقیت مدیران

ارتباط موثر راز موفقیت مدیران ارتباط موثر راز موفقیت مدیران«در یک مفهوم ، اارتباط بین دو انسان،یک رفتار اجتماعی است و. ارتباطات، نوع خاصی از رفتار اجتماعی  است که طی آن، مفهوم مورد نظر  به کمک نشانه مختص به موضوع، به گیرنده انتقال پیدا می کند .